Žiadosť o odklad splátok


Informácie o dlžníkovi


Toto pole je povinné.


Toto pole je povinné.


Toto pole je povinné.

(alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené)


Toto pole je povinné.


Toto pole je povinné.


Toto pole je povinné.


Toto pole je povinné.


Toto pole je povinné.

ktorého sa žiadosť o odklad splátok týka (napríklad číslo zmluvy)


Toto pole je povinné.

na ktoré žiadam odložiť splácanie úveru (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba)


Toto pole je povinné.


Toto pole je povinné.