Dokumentárne obchody a záruky

Cieľom dokumentárnych obchodov a bankových záruk je poskytnutie vhodného zabezpečenia obchodných transakcií voči platobným a úverovým rizikám. Nie vždy sa môžu firmy spoľahnúť na platobnú schopnosť a ochotu svojich odberateľov platiť.
 
Často aj politická situácia v cieľovej krajine exportu vyžaduje zabezpečenie platby. Oberbank poskytuje odborné poradenstvo pri príprave platobných podmienok v obchodných kontraktoch s cieľom zvýšenia istoty obdržania platby alebo dodávky tovaru za vopred stanovených podmienok.

 

Dohodnúť termín

Dokumentárny akreditív zaisťuje kupujúcemu úhradu za dodanie tovaru či služieb uskutočnenú až po splnení všetkých podmienok uvedených v akreditíve. Pre predávajúceho akreditív zabezpečuje ochranu pred rizikom platobnej neschopnosti kupujúceho, keďže záväzok za zaplatenie preberá jeho banka.
 
Exportný dokumentárny akreditív
Je to neodvolateľný platobný záväzok banky kupujúceho zaplatiť predávajúcemu stanovenú čiastku za predpokladu, že sú banke v určenej dobe predložené dokumenty zhodné s podmienkami akreditívu počas doby jeho platnosti. Akreditív, ktorý Oberbank potvrdí na základe splnomocnenia vystavujúcej banky (potvrdený akreditív), poskytuje predávajúcemu ošetrenie rizika nezaplatenia od banky kupujúceho, ak sú splnené podmienky akreditívu.
 
Importný dokumentárny akreditív
Importný dokumentárny akreditív je vhodným inštrumentom preukazujúcim schopnosť predávajúceho dodať požadovaný tovar a zároveň potvrdzuje ochotu kupujúcemu platiť po predložení dokumentov stanovených v akreditíve. V porovnaní s alternatívou platenia vopred kupujúcemu šetrí likviditu.
 
Poskytujeme kompletné služby v oblasti dokumentárnych obchodov formou:

 • Poradenstva a konzultácie pri formulovaní platobných a dodacích podmienok v obchodnom kontrakte
 • Spracovania návrhu akreditívu
 • Poradenstva a podpory pri spracovávaní dokumentov

 

Dokumentárne inkaso je vhodné pre zaistenie platieb, kedy kupujúci nechce za tovar platiť vopred a naopak, predávajúci nie je ochotný dodať tovar iba oproti platbe až po dodávke tovaru. Banky sprostredkúvajú obeh dokumentov a tok peňazí.

 

Pri tejto transakcii je vydanie dokumentov a prípadne i tovaru podmienené zaplatením, akceptáciou zmenky alebo splnením iných inkasných podmienok.

 

Výhodou dokumentárneho inkasa je podstatne väčšia istota dodávky, pretože kupujúci zaplatí až v okamžiku, keď dostane dokumenty dojednané s predávajúcim. V porovnaní s dokumentárnym akreditívom sú pri dokumentárnom inkase relatívne nízke bankové poplatky.

 

Banková záruka je jedným z najpoužívanejších zabezpečovacích inštrumentov pre ošetrenie obchodných rizík. Ide o písomné prehlásenie banky, že uspokojí veriteľa do výšky určitej finančnej čiastky, pokiaľ dlžník (tretia strana) nesplní stanovené povinnosti a veriteľ splní podmienky stanovené v záručnej listine.  
 
Oberbank poskytuje tieto druhy záruk:

 • Platobné záruky za zaplatenie napr. úveru, leasingu, nájomného, dane a pod.
 • Neplatobné záruky napr. za ponuku, za vrátenie akontácie, za riadne vykonanie kontraktu, za vrátenie zádržného, za záručnú lehotu a pod.
 • Colné záruky
 • Protizáruky

 
V rámci služieb poskytujeme v oblasti bankových záruk:

 • Poradenstvo v čase dohadovania kontraktu
 • Prejednávanie podmienok poskytovania bankovej záruky
 • Príprava formulácie znenia záručnej listiny
 • Avizovanie bankovej záruky
 • Poskytovanie prísľubu bankovej záruky