Pre veľké kótované spoločnosti je to už súčasťou povinného vykazovania informácií o činnosti podniku: zverejňovanie opatrení týkajúcich sa CSR (t.j. sociálna zodpovednosť podnikov) a udržateľnosti. EÚ teraz zásadne rozširuje povinnosť podávania správ: od finančného roku 2026 sú teraz aj kótované malé a stredné podniky povinné predkladať správy (prvé vykazovanie v roku 2027 za rok 2026) o svojej činnosti v oblasti riadenia udržateľnosti.
 
Podnikatelia, ktorí sa pozerajú do blízkej budúcnosti, by preto mali túto otázku riešiť rýchlo, pretože každý, kto zaváha, riskuje finančné znevýhodnenie v dôsledku vyššieho daňového zaťaženia, menej atraktívnych možností financovania a dokonca aj negatívne dopady  zo strany zákazníkov.
 

Ktorých spoločností sa to týka?

Európska rada a Európsky parlament presadili oneskorenie zavedenia a uplatňujú odstupňovaný model:
 

 • od 1. januára 2024 pre kótované veľké podniky, ktoré už podliehajú smernici o vykazovaní nefinančných informácií (prvé vykazovanie v roku 2025 za rok 2024);

 

 • od 1. januára 2025 pre veľké podniky, ktoré v súčasnosti nepodliehajú smernici o vykazovaní nefinančných informácií, ak sú splnené 2 z 3 kategórií (prvé vykazovanie v roku 2026 za rok 2025):
  – podniky s 250 a viac zamestnancami (bez ohľadu na ich orientáciu na kapitálový trh – t. j. nielen akciové spoločnosti, ale aj spoločnosti s ručením obmedzeným)
  – s obratom vyšším ako 50 miliónov eur a
  – s bilančnou sumou viac ako 25 miliónov eur

 

 • od 1. januára 2026 pre kótované malé a stredné podniky, ako aj pre malé a menej zložité inštitúcie a kaptívne poisťovne (prvé vykazovanie v roku 2027 za rok 2026) s možnosťou odkladu do roku 2028 (v tomto prípade vykazovanie v roku 2029 za rok 2028).

 

 • od 1. januára 2028 pre podniky mimo EÚ (vykazovanie v roku 2029 za rok 2028), ak
  – obrat v EÚ presahuje 150 miliónov eur a existuje aspoň jedna dcérska spoločnosť v EÚ, alebo
  – jedna pobočka v EÚ

 
Vykazovanie na úrovni skupiny naďalej oslobodzuje dcérske spoločnosti od ich vlastnej povinnosti vykazovania. Dcérska spoločnosť sa musí odvolávať na správu skupiny. Toto sa nevzťahuje na veľké dcérske spoločnosti orientované na kapitálový trh.

 

O aké témy ide?

Povinnosť podávať správy sa vzťahuje na environmentálne, sociálne a správne aspekty (ESG).
 
Zverejňované informácie by mali obsahovať výhľadové a retrospektívne informácie, ako aj kvalitatívne a kvantitatívne informácie. V prípade potreby aj informácie o hodnotovom reťazci spoločnosti vrátane jej vlastnej obchodnej činnosti, produktov a služieb, jej obchodných vzťahov a dodávateľského reťazca.
 
Návrh smernice zavádza záväzné európske normy vykazovania (ESRS), ktoré sú v štádiu vypracovania. Tieto budú pozostávať z noriem nezávislých od sektora, špecifických pre sektor a špecifických pre organizáciu. Konečné návrhy boli predložené Európskej komisii 23. novembra 2023.
 
Požadované údaje majú byť v budúcnosti zahrnuté do správy o hospodárení vo výročnej správe. Zverejňovanie má prebiehať aj v strojovo čitateľnom formáte, príp. bude predpísané označovanie informácií o udržateľnosti.  

 

 

Čo sa stane, ak nepredložím žiadnu správu alebo predložím neúplnú správu?

Spoločensko-politická zodpovednosť v oblasti CSR a udržateľnosti sa zásadne zvyšuje, rovnako ako politický tlak v dôsledku nových povinností vykazovania, povinnosti externého auditu informácií o udržateľnosti, taxonómie EÚ a zákona o dodávateľskom reťazci. Podstupujete aj finančné riziká, pretože daň z emisií CO₂ už má obrovský vplyv a ten sa zvyšuje. Navyše sa v budúcnosti sťaží prístup k výhodnému a atraktívnemu financovaniu, ak vo svojej spoločnosti nebudete klásť dostatočný dôraz na riadenie udržateľnosti. Táto téma je čoraz dôležitejšia aj pre investorov.
 
Z právneho hľadiska sa spoločnosti podliehajúce povinnosti v prípade chýbajúceho alebo neúplného vykazovania vystavujú riziku zverejnenia porušenia vrátane napomenutia zo strany orgánov. Ak sa porušenie opakuje, hrozia pokuty a prípadné žaloby zo strany zákazníkov a investorov, ako aj zodpovedajúce poškodenie obrazu spoločnosti v prípade poskytnutia nepravdivých údajov. V neposlednom rade by sa riadenie udržateľnosti malo uznávať ako strategický prístup – napr. otváraním nových obchodných príležitostí. Bez ohľadu na plánované zákonné povinnosti sa zvyšuje aj tlak na spoločnosti, ktoré nepodliehajú povinnosti vykazovania. Včasné zavedenie funkčného a transparentného systému riadenia udržateľnosti v spoločnosti je preto určite dôležitou investíciou do blízkej budúcnosti.

 

Právny základ novej povinnosti vykazovania?**

Ako základ na vykazovanie informácií o udržateľnosti v súčasnosti slúži smernica o vykazovaní nefinančných informácií (NFRD). Ako základ na zverejňovania špecifických ukazovateľov výkonnosti finančných aj nefinančných spoločností slúži článok 8 nariadenia EÚ o taxonómii. Rozsah pôsobnosti nariadenia o taxonómii sa rozširuje na rovnakú skupinu adresátov ako súčasná smernica NFRD.


Taxonómia EÚ je nariadenie EÚ, ktoré vymedzuje požiadavky na udržateľné investície. Cieľom nariadenia je nasmerovať viac peňazí do udržateľných hospodárskych činností na dosiahnutie cieľov Parížskej klimatickej dohody. Tento systém klasifikácie ekologicky udržateľných hospodárskych činností položil základy pre väčšiu udržateľnosť hospodárstva. V článku 8 nariadenia o taxonómii sa stanovuje všeobecný rámec povinnosti zverejňovania kľúčových ukazovateľov výkonnosti súvisiacich s udržateľnosťou. Toto nové nariadenie vyžaduje, aby spoločnosti v budúcnosti zverejňovali, v akej miere prispievajú k plneniu environmentálnych cieľov EÚ.

 

Ako sa posúdenie vykonáva?

Nefinančné spoločnosti sa hodnotia na základe troch parametrov:

 

 • Obrat (podiel obratu v súvislosti s environmentálne udržateľnými hospodárskymi činnosťami)
 • CapEx (podiel investícií súvisiacich s udržateľnými aktívami alebo hospodárskymi činnosťami)
 • OpEx (podiel prevádzkových výdavkov v súvislosti s udržateľnými aktívami alebo hospodárskymi činnosťami)


Aký je ďalší časový plán?

Návrh trojstranných rokovaní bol v Európskom parlamente prijatý veľkou väčšinou 10. novembra 2022. Európska rada schválila smernicu 28. novembra 2022, čím bola prijatá. Smernica bola uverejnená v Úradnom vestníku 16. decembra 2022 a nadobudla účinnosť o 20 dní. Po prijatí na úrovni EÚ sa smernica musí do 18 mesiacov transponovať do vnútroštátneho práva.
 
Ak vás už teraz zaujíma, čo môžete urobiť, aby ste sa dobre a včas pripravili na novú povinnosť vykazovania, využite náš test udržateľnosti

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov
 
** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami.
Článok 8 Zverejňovanie: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2178, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 upresnením obsahu s prezentácie informácií, ktoré majú zverejňovať podniky, na ktoré sa vzťahuje článok 19a alebo 29a smernice 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, a upresnením metodiky na splnenie uvedenej povinnosti zverejňovania.


Použité zdroje zahŕňajú:
Európska komisia/Návrh smernice o vykazovaní informácii o udržateľnosti podnikov
KMPG/Požiadavka na audit pri vykazovaní informácií o udržateľnosti

 

Tento článok bol uverejnený online v marci 2024.

Zdroj fotografií: Shutterstock

 

Test udržateľnosti

Teraz bezplatne, online a v priebehu pár minút.

 

Máte otázky?

Dohodnite si jednoducho termín online.