Životopis - Mag. Florian Hagenauer, MBA

Mag. Florian Hagenauer študoval obchodné vedy na Ekonomickej univerzite vo Viedni, štúdium ukončil v roku 1986 magisterským titulom.

Od svojho nástupu do Oberbank v roku 1987 bol činný v oddelení zahraničných trhov a v nástupnickom oddelení Bankové systémy a platobný styk, od roku 1994 bol menovaný prokuristom, v roku 1999 sa stal zástupcom vedúceho oddelenia Organizácia. V roku 1999 absolvoval LIMAK-General-Management-Programm a v roku 2005 ukončil LIMAK-MBA Programm.


V roku 2005 bol menovaný riaditeľom spoločnosti Drei-Banken-EDV (v súčasnosti 3 Banken IT GmbH). Po návrate do Oberbank v roku 2008 pôsobil vo funkcii vedúceho oddelenia Organizácia. V roku 2009 bol Dozornou radou vymenovaný do predstavenstva Oberbank AG.


Mandáty v dozorných radách a ďalšie funkcie v mimokoncernových domácich alebo zahraničných spoločnostiach:

  • člen dozornej rady Energie AG Oberösterreich
  • zástupca predsedu dozornej rady Wüstenrot Wohnungswirtschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
  • predseda dozornej rady VA Intertrading Aktiengesellschaft

 

Funkcie v podnikoch zahrnutých do koncernovej účtovnej uzávierky:

  • predseda dozornej rady 3‐Banken Wohnbaubank AG
  • člen poradného výboru 3 Banken IT GmbH
  • člen poradného výboru Banken DL Servicegesellschaft m.b.H.

Mag. Florian Hagenauer, MBA

Quelle: Peter Rigaud