Stratégia, ciele a kultúra Oberbank

Nadčasovo moderné hodnoty ako pevný základ: Hodnoty ako spoľahlivosť, stabilita a solídnosť tvoria odjakživa základ bankového obchodu.


Deväť strategických cieľov Oberbank:

Na základe týchto hodnôt Oberbank sformulovala deväť strategických cieľov, ktoré tvoria rámec jej nadpriemerne úspešného rozvoja v priebehu rokov:

 

1. Najvyšší cieľ: Zabezpečenie samostatnosti a nezávislosti

Len dosiahnutím tohto cieľa sa zabezpečí, aby Oberbank mohla vyvážene zohľadňovať záujmy klientov, zamestnancov a akcionárov. Od tohto cieľa sa následne odvíjajú všetky ostatné strategické ciele Oberbank.


2. Vysoká kvalita poradenstva pre firemných a privátnych klientov
Oberbank definuje firemných klientov (v prvom rade priemysel a SME segment) ako aj privátnych klientov ako dva rovnocenné piliere. Vo firemnom obchode sa Oberbank profiluje ako banka s vysokou zahraničnou kompetenciou, so špeciálnym know-how v otázkach investičného financovania a s ponukou alternatívnych foriem financovania ako equity a mezanínové financovanie. V privátnom obchode preukazuje Oberbank vysokú kvalitu a kompetenciu v službách v oblasti private banking a správe majetku na jednej strane a financovaní bývania na strane druhej.

 

3. Kontinuálny organický rast
Oberbank rastie organicky prostredníctvom zakladania nových filiálok. Cieľom expanzie je sprevádzať existujúcich klientov a získaním nových klientov sa podieľať na vysokom rastovom potenciáli atraktívnych regiónov.

 

4. Zameranie sa na správu rizika

Oberbank podstupuje len také riziko, ktoré vie zvládnuť vlastnými silami. Riziko by malo byť stabilizované na nízkej úrovni. Risk-Earning-Ratio by malo byť dlhodobo pod úrovňou 25 %, kvóta opravných položiek pod 0,7 %.

 

5. Zabezpečenie likvidity prostredníctvom vysokého stavu primárnych vkladov
Oberbank sa v celej svojej histórii snaží, aby mohla klientské úvery refinancovať klientskými vkladmi a inými dlhodobými refinančnými prostriedkami. Okrem toho existujú vysoké likviditné rezervy vo forme refinancovateľných cenných papierov resp. úverových pohľadávok. Súčasne má Oberbank otvorené linky financovania v širokej sieti bánk a u inštitucionálnych investorov.

 

6. Žiadne obchody mimo klientských obchodov
Oberbank nevykonáva takmer žiadne obchody mimo klientských obchodov. Oddelenie Treasury & Handel poskytuje predovšetkým služby v oblasti manažmentu úrokového a menového rizika pre klientov ako aj pre manažment aktív, pasív a likvidity banky.

 

7. Trvalý osobný rozvoj
Oberbank systematickým vzdelávaním zamestnancov dôsledne rozvíja ich odbornú a sociálnu kompetenciu. Manažérsky systém MbO a predpísané výkonnostné štandardy zabezpečujú pravidelnú spätnú väzbu.  
 
8. Zabezpečenie konkurencieschopnosti pomocou racionálnych procesov
Efektívne nastavenie všetkých procesov, racionálne podnikové štruktúry, prebiehajúce racionalizačné projekty a presun zdrojov z administrácie do obchodu umožňujú neustále zlepšovanie výnosnosti a konštantne dobré ukazovatele rentability.

 

9. Udržateľnosť

Udržateľné myslenie a konanie bolo vždy neoddeliteľnou súčasťou stratégie Oberbank. Ako nezávislá regionálna banka sme hlboko zakorenení v našich regiónoch a podporujeme miestnych ľudí a podniky. Zaviazali sme sa k dosiahnutiu cieľa 1,5 stupňa podľa Parížskej klimatickej dohody a ako úverová inštitúcia zohrávame kľúčovú úlohu pri transformácii na nízkouhlíkové hospodárstvo. V súlade s akčným plánom Európskej únie pre financovanie udržateľného rastu chceme kapitálové toky ešte viac nasmerovať na udržateľné investície.

 

Na základe týchto zásad Oberbank vypracovala Kódex správania, ktorý obsahuje usmernenia jej obchodnej politiky a minimálne štandardy správania Oberbank a osôb konajúcich v jej mene.

 

Kódex správania Oberbank

 

Oberbank AG

Centrála Rakúsko

Untere Donaulände 28
A-4020 Linz

 

+ 43 732 / 7802–0
office@oberbank.at

Oberbank AG

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
Prievozská 4/A

82109 Bratislava


+ 421 2 5810 6800

bl@oberbank.sk