Podmienky používania burzy a trhy

Ochranné práva

Burzové informačné stránky Oberbank AG boli vyvinuté spoločnosťami / vyvinuli spoločnosti SIX Telekurs a 3Banken IT GmbH. Kurzové údaje poskytuje firma SIX Telekurs. Kurzy investičných fondov sú poskytované spoločnosťami software-systems.at a OeKB.


Kurzy pre ponuku dlhopisov/certifikátov čiastočne poskytuje Oberbank AG. Informácie o kurzoch Oberbank AG sú aktualizované len periodicky (denne resp. týždenne).
Údaje Dow Jones   IndexesSM zhromažďuje, vypočítava a zverejňuje spoločnosť Dow Jones & Company, Inc. Celý obsah Dow Jones IndexesSM je chránený autorským právom: ©2008 Dow Jones & Company, Inc. Všetky práva vyhradené. Všetky údaje sú licencované.

Kompletné podmienky Dow Jones IndexesSM sú k dispozícii tu.

 

Všetky kurzové informácie sú podľa ustanovení vybranej burzy a typu cenného papiera rozdielne oneskorené, spravidla 15 alebo viac minút (kurzové informácie NYSE/AMEX – oneskorenie 20 min.). Na všetkých webových stránkach vrátane ich layoutu, zdrojového textu, softvéru a ich obsahu vlastní autorské práva a ostatné ochranné práva Oberbank AG, SIX Telekurs alebo uvedený poskytovateľ či výrobca.


Sťahovanie, kopírovanie, ukladanie a úprava webových stránok, ich obsahu alebo technicky generovaných a zobrazovaných výstupov, vcelku alebo čiastočne, smie byť realizované len pre súkromnú, nie však pre komerčnú potrebu. Odkazy na autorské práva a zobrazenie značky (logá) nesmú byť menené ani odstraňované. Akékoľvek jednania nad rámec uvedeného vyžadujú predchádzajúce písomné schválenie zo strany Oberbank AG.


Reprodukcia, prenos, zdieľanie, sprostredkovanie údajov, predaj alebo zverejňovanie obsahu je výslovne zakázané.

 

Disclaimer SIX Telekurs
Copyright © SIX Telekurs Ltd a jeho poskytovateľ licencie. Všetky práva vyhradené. Ďalšia distribúcia a používanie treťou stranou je zakázané. SIX Telekurs a jeho poskytovateľ licencie nepreberajú žiadnu záruku za poskytované informácie a odmietajú akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s údajmi a cenami. SIX Telekurs si vyhradzuje právo tieto webové stránky kedykoľvek aktualizovať a/alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti SIX Swiss Exchange

Swiss Exchange Ltd ("SIX Swiss Exchange") je zdrojom švajčiarskych referenčných sadzieb (napr. Overnight Rates SARON, SARON Compound Rates) a údajov v nich uvedených. SIX Swiss Exchange sa žiadnym spôsobom nepodieľala na príprave informácií obsiahnutých v tejto správe. SIX Swiss Exchange neposkytuje žiadnu záruku a odmieta akúkoľvek zodpovednosť (či už z nedbanlivosti alebo z iného dôvodu) v súvislosti s informáciami obsiahnutými v tejto správe, najmä, nie však výlučne za presnosť, primeranosť, správnosť, úplnosť, včasnosť a vhodnosť  na akýkoľvek účel, ako aj v súvislosti s akýmikoľvek chybami, opomenutiami alebo prerušeniami v švajčiarskych referenčných sadzbách alebo údajoch v nich. Akékoľvek šírenie alebo prenos informácií pochádzajúcich zo SIX Swiss Exchange je zakázané.


Vylúčenie zodpovednosti
Oberbank AG nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť a úplnosť obsahu a za naplnenie prognóz. Údaje o vývoji cien sa vzťahujú na minulosť a nemajú žiadnu záväznú vypovedaciu hodnotu pre budúci vývoj. Obsahy sú nezáväzné a nepredstavujú doporučenie na nákup alebo predaj. Každé investičné rozhodnutie vyžaduje individuálne posúdenie podľa osobných pomerov investora (napr. ochota podstúpiť riziko...). Či sú zverejnené obchodované cenné papiere vhodné pre Vaše konkrétne investičné rozhodnutie by ste mali bezpodmienečne prediskutovať s Vaším osobným poradcom.


Vývoj hodnoty fondov je stanovovaný v súlade s metódou spoločnosti OeKB. Poplatky za emisiu a spätný odkup ako aj dane nie sú zohľadnené. Výslovne poukazujeme na to, že štruktúra majetku fondov sa v súlade so zákonnými pravidlami môže meniť. Jediným záväzným podkladom pre nákup podielov investičných fondov je príslušný predajný prospekt. Zverejnený predajný prospekt príslušného fondu je vo svojej aktuálnej podobe záujemcom k dispozícii na stránkach www.3bg.at, v Oberbank AG, 4020 Linz, Untere Donaulände 28, v pobočke banky Bratislava, Prievozská 4/A, 82109 Bratislava a národných platobných miestach príslušného fondu.


Oberbank AG si v súvislosti so všetkými produktami vyhradzuje právo kedykoľvek realizovať zmeny alebo doplnenia na základe nových právnych alebo daňových rámcových podmienok. Za správnosť, aktuálnosť a úplnosť obsahu po právnej a daňovej stránke sa zodpovednosť nepreberá. Zverejnené údaje slúžia ako všeobecný prehľad a nemôžu nahradiť individuálne poradenstvo daňového poradcu.

Poskytnuté ekonomické údaje a údaje z búrz, kurzy, indexy, indície, ceny, správy a všeobecné údaje z trhu, rovnako ako aj technicky generované a zobrazované výstupy sú nezáväzné a slúžia výlučne na informovanie návštevníka webových stránok Oberbank AG a nepredstavujú žiadne investičné poradenstvo alebo iné doporučenia.


Ostatné podmienky
Používanie stránok Oberbank AG s poskytnutými informáciami môže prebiehať len spôsobom, ktorý nebude brániť ostatným používateľom v používaní.
Zriaďovanie hyperlinkov z iných webových stránok na stránky Oberbank AG bez predchádzajúceho písomného súhlasu Oberbank AG je výslovne zakázané. Nie je povolené najmä prepájať alebo zobrazovať webové stránky Oberbank AG alebo ich obsah pomocou hyperlinkov v čiastočných oknách (Frame).


Všetky kurzové informácie sú podľa ustanovení príslušnej burzy oneskorené minimálne o 15 alebo viac minút (NYSE/AMEX: 20 min., SWX/Virt-X: 30 min.). Technológie a dáta firmy SIX Telekurs a 3Banken IT GmbH. Podmienky používania. News Copyright . Všetky práva vyhradné.