Žiadosť o odklad splátok

Informácie o dlžníkovi


Toto pole je povinné.

a priezvisko dlžníka/ obchodné meno dlžníka.


Toto pole je povinné.

dlžníka alebo dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a identifikačné číslo dlžníka, ak je pridelené / identifikačné číslo organizácie.


Toto pole je povinné.

dlžníka, jeho sídlo alebo miesto podnikania / sídlo právnickej osoby.


Toto pole je povinné.

na ktorej dlžník preberá zásielky / adresa na elektronické doručovanie.


Toto pole je povinné.

dlžníka/kontaktnej osoby právnickej osoby.

Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splácania úveru týka.


Toto pole je povinné.


Toto pole je povinné.


Toto pole je povinné.

*Vyberte jeden druh odkladu.


Toto pole je povinné.

na ktoré žiadam odložiť splácanie úveru (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba):

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že spĺňa podmienky malého zamestnávateľa podľa prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014, pričom


Toto pole je povinné.


Toto pole je povinné.

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne z dôvodu problémov so splácaním v dôsledku pandémie COVID – 19.


Toto pole je povinné.


Toto pole je povinné.