Žiadosť o odklad splátok


Informácie o dlžníkovi


Ez a mező kötelező.


Ez a mező kötelező.


Ez a mező kötelező.

(alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené)


Ez a mező kötelező.


Ez a mező kötelező.


Ez a mező kötelező.


Ez a mező kötelező.


Ez a mező kötelező.

ktorého sa žiadosť o odklad splátok týka (napríklad číslo zmluvy)


Ez a mező kötelező.

na ktoré žiadam odložiť splácanie úveru (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba)


Ez a mező kötelező.


Ez a mező kötelező.