Žiadosť o odklad splátok

Informácie o dlžníkovi


Ez a mező kötelező.

a priezvisko dlžníka/ obchodné meno dlžníka.


Ez a mező kötelező.

dlžníka alebo dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a identifikačné číslo dlžníka, ak je pridelené / identifikačné číslo organizácie.


Ez a mező kötelező.

dlžníka, jeho sídlo alebo miesto podnikania / sídlo právnickej osoby.


Ez a mező kötelező.

na ktorej dlžník preberá zásielky / adresa na elektronické doručovanie.


Ez a mező kötelező.

dlžníka/kontaktnej osoby právnickej osoby.

Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splácania úveru týka.


Ez a mező kötelező.


Ez a mező kötelező.


Ez a mező kötelező.

*Vyberte jeden druh odkladu.


Ez a mező kötelező.

na ktoré žiadam odložiť splácanie úveru (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba):

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že spĺňa podmienky malého zamestnávateľa podľa prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014, pričom


Ez a mező kötelező.


Ez a mező kötelező.

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne z dôvodu problémov so splácaním v dôsledku pandémie COVID – 19.


Ez a mező kötelező.


Ez a mező kötelező.