Žiadosť o odklad splátok


Informácie o dlžníkovi


This field is mandatory.


This field is mandatory.


This field is mandatory.

(alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené)


This field is mandatory.


This field is mandatory.


This field is mandatory.


This field is mandatory.


This field is mandatory.

ktorého sa žiadosť o odklad splátok týka (napríklad číslo zmluvy)


This field is mandatory.

na ktoré žiadam odložiť splácanie úveru (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba)


This field is mandatory.


This field is mandatory.