Žiadosť o odklad splátok

Informácie o dlžníkovi


This field is mandatory.

a priezvisko dlžníka/ obchodné meno dlžníka.


This field is mandatory.

dlžníka alebo dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a identifikačné číslo dlžníka, ak je pridelené / identifikačné číslo organizácie.


This field is mandatory.

dlžníka, jeho sídlo alebo miesto podnikania / sídlo právnickej osoby.


This field is mandatory.

na ktorej dlžník preberá zásielky / adresa na elektronické doručovanie.


This field is mandatory.

dlžníka/kontaktnej osoby právnickej osoby.

Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splácania úveru týka.


This field is mandatory.


This field is mandatory.


This field is mandatory.

*Vyberte jeden druh odkladu.


This field is mandatory.

na ktoré žiadam odložiť splácanie úveru (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba):

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že spĺňa podmienky malého zamestnávateľa podľa prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014, pričom


This field is mandatory.


This field is mandatory.

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne z dôvodu problémov so splácaním v dôsledku pandémie COVID – 19.


This field is mandatory.


This field is mandatory.