Žiadosť o odklad splátok

Informácie o dlžníkovi


Dieses Feld ist vorgeschrieben.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.

(alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené)


Dieses Feld ist vorgeschrieben.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.

ktorého sa žiadosť o odklad splátok týka (napríklad číslo zmluvy)


Dieses Feld ist vorgeschrieben.

na ktoré žiadam odložiť splácanie úveru (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba)


Dieses Feld ist vorgeschrieben.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.