Žiadosť o odklad splátok

Informácie o dlžníkovi


Dieses Feld ist vorgeschrieben.

a priezvisko dlžníka/ obchodné meno dlžníka.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.

dlžníka alebo dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a identifikačné číslo dlžníka, ak je pridelené / identifikačné číslo organizácie.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.

dlžníka, jeho sídlo alebo miesto podnikania / sídlo právnickej osoby.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.

na ktorej dlžník preberá zásielky / adresa na elektronické doručovanie.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.

dlžníka/kontaktnej osoby právnickej osoby.

Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splácania úveru týka.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.

*Vyberte jeden druh odkladu.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.

na ktoré žiadam odložiť splácanie úveru (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba):

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že spĺňa podmienky malého zamestnávateľa podľa prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014, pričom


Dieses Feld ist vorgeschrieben.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne z dôvodu problémov so splácaním v dôsledku pandémie COVID – 19.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.


Dieses Feld ist vorgeschrieben.