Žiadosť o odklad splátok


Informácie o dlžníkovi


Toto pole musí být vyplněno.


Toto pole musí být vyplněno.


Toto pole musí být vyplněno.

(alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené)


Toto pole musí být vyplněno.


Toto pole musí být vyplněno.


Toto pole musí být vyplněno.


Toto pole musí být vyplněno.


Toto pole musí být vyplněno.

ktorého sa žiadosť o odklad splátok týka (napríklad číslo zmluvy)


Toto pole musí být vyplněno.

na ktoré žiadam odložiť splácanie úveru (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba)


Toto pole musí být vyplněno.


Toto pole musí být vyplněno.