Žiadosť o odklad splátok

Informácie o dlžníkovi


Toto pole musí být vyplněno.

a priezvisko dlžníka/ obchodné meno dlžníka.


Toto pole musí být vyplněno.

dlžníka alebo dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a identifikačné číslo dlžníka, ak je pridelené / identifikačné číslo organizácie.


Toto pole musí být vyplněno.

dlžníka, jeho sídlo alebo miesto podnikania / sídlo právnickej osoby.


Toto pole musí být vyplněno.

na ktorej dlžník preberá zásielky / adresa na elektronické doručovanie.


Toto pole musí být vyplněno.

dlžníka/kontaktnej osoby právnickej osoby.

Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splácania úveru týka.


Toto pole musí být vyplněno.


Toto pole musí být vyplněno.


Toto pole musí být vyplněno.

*Vyberte jeden druh odkladu.


Toto pole musí být vyplněno.

na ktoré žiadam odložiť splácanie úveru (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba):

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že spĺňa podmienky malého zamestnávateľa podľa prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014, pričom


Toto pole musí být vyplněno.


Toto pole musí být vyplněno.

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne z dôvodu problémov so splácaním v dôsledku pandémie COVID – 19.


Toto pole musí být vyplněno.


Toto pole musí být vyplněno.